ZHO Zhou Guanyu ( China) Alfa Romeo, Car #24
Round: R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 Total
Pos
(points):
10th
(+1)
11th
(+0)
11th
(+0)
15th
(+0)
20th
(+0)
19th
(+0)
16th
(+0)
18th
(+0)
8th
(+4)
5