PIA Oscar Piastri ( Australia) McLaren, Car #81
Round: R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 Total
Pos
(points):
20th
(+0)
15th
(+0)
8th
(+4)
11th
(+0)
19th
(+0)
-- 10th
(+1)
13th
(+0)
11th
(+0)
16th
(+0)
4th
(+12)
5th
(+10)
20th
(+7)
9th
(+2)
12th
(+0)
7th
(+6)
42